1 Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Loversland BV

b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Loversland Tickets verkoopt

c. Loversland: de besloten vennootschap met aansprakelijkheid Loversland evenementen, gevestigd te Nijkerk

d. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Ticket koopt.

e. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets

f. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Loversland namens zichzelf of in opdracht van derden

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Loversland, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Koper wijst Loversland uitdrukkelijk van de hand.

c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Loversland is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Loversland te raadplegen.

d. Op de overeenkomst tussen Koper en Loversland zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Loversland van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Koper, zal Loversland op verzoek van Koper de Algemene Voorwaarden van Loversland toezenden.

3 Totstandkoming Overeenkomst tussen Koper en Loversland

a. Koper koopt via Loversland een Ticket voor een Evenement van Loversland. Er komt daardoor tussen Koper en Loversland een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van Loversland. De overeenkomst tussen Koper en Loversland komt tot stand nadat Koper via Loversland één of meerdere Tickets heeft gekocht.

b.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Loversland vrijblijvend.

c. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico bij de koper.

4 Prijzen en betaling

a. Loversland is de gerechtigde partij die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

b. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Loversland aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

c. Alle prijzen van Loversland zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

d. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Loversland de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding

5 Afgelaste of verschoven Evenementen

a. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Loversland zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Loversland de benodigde informatie beschikbaar heeft, kan Loversland niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Loversland is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

b. Koper is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.

c. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Loversland opnemen via de online klantenservice. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan Loversland voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.

6 Tickets

a. De door Loversland gedistribueerde Tickets blijven eigendom van Loversland. Het is de Koper niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Loversland de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Koper dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van Loversland, waar op het Ticket (en gedurende het bestelproces) naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de voorwaarden van Loversland, is Loversland gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

b. Na ontvangst dient Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.

c. Indien het Ticket van Koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Koper contact opnemen met het online contactcenter.

7 Intellectuele Eigendomsrechten

a. De op het Ticket van Loversland rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Loversland dan wel haar licentiegever. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Loversland dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.

b. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.

c. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Loversland aan Koper.

8 Privacy

a. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Loversland welke op de website van Loversland raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

9 Aansprakelijkheid

a. Het verblijf van de Bezoeker aan Loversland evenementen is voor eigen rekening en risico.

b. Loversland is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Loversland en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Loversland verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van Loversland wordt onder meer uitgesloten voor:

– schade ten gevolge van het handelen van Derden/derden, waaronder begrepen door Loversland/Derden ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) de evenementenhal en de door andere derden ingeschakelde personen;

– schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Loversland/Derden gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

– (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van Evenementen waarop de overeenkomst tussen Loversland/Derden en de Bezoeker betrekking heeft;

– schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers.

c. Loversland is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Loversland/Derden. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Loversland/Derden onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien –, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, terreur en/of terreurdreiging, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Loversland/Derden in het Convention Centre, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

10 Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Loversland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Loversland in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat Loversland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Loversland is Nederlands recht van toepassing

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

12 Diversen

a.Het is bij Evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Raadpleeg voor een specifiek overzicht hiervoor de algemene voorwaarden van Loversland.

b. Het is mogelijk dat Kopers voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

c. Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

d. Waar in deze Algemene Voorwaarden Loversland zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Loversland gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.